Zaloguj się

Kupuj z 5% ZNIŻKĄ, wystarczy się zarejestrować. WYSYŁKA jest BEZPŁATNA przy zamówieniach powyżej 600,- PLN (nie dotyczy B2B)

Koszyk

W koszyku nie ma żadnych produktów

WARUNKI HANDLOWE


 

spółki handlowej Sam Hawkins, s.r.o.

z siedzibą Oldřichovice 591, 73961 Třinec, Republika Czeska, REGON: 25373307

wpisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Krajski w Ostrawie, dział C, pozycja 16400,

w zakresie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu on-line pod adresem internetowym www.skitourshop.pl


 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi“) spółki handlowej Sam Hawkins, s.r.o., z siedzibą Oldřichovice 591, 73961 Třinec, Republika Czeska, REGON: 25373307, wpisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Krajski w Ostrawie, dział C, pozycja 16400 (zwanej dalej „Sprzedającym“), określają zgodnie z § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Kodeksem cywilnym“) wzajemne prawa i obowiązki Stron umowy, powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zwanej dalej „umową kupna“) zawieranej pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym“) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy Sprzedający prowadzi na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.skitourshop.pl (zwanej dalej „stroną internetową“), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej „internetowym interfejsem sklepu“).

   1. Warunki handlowe nie dotyczą sytuacji, gdy osoba, która ma zamiar kupić towar od Sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która zamawiając towary działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu.
   1. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można określić w umowie kupna. Odmienne postanowienia określone w umowie kupna mają pierwszeństwo przed zapisami warunków handlowych.  
   1. Postanowienia warunków handlowych stanowią nieodłączny element umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę Kupna można zawrzeć w języku polskim.
   1. Sprzedający może zmieniać lub uzupełniać treść warunków handlowych. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w czasie obowiązywania poprzedniej treści warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

  1. Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej na stronie internetowej Kupujący może logować się na swoim interfejsie użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (dalej „konto użytkownika“). Jeżeli umożliwia to internetowy interfejs sklepu, Kupujący może zamawiać towary także bez rejestracji bezpośrednio z internetowego interfejsu sklepu.
  1. 2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towaru Kupujący jest zobowiązany do podawania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych podanych na koncie użytkownika do ich aktualizacji. Dane podane przez Kupującego w koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru są uważane przez Sprzedającego za właściwe.
  1. 3. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika. 
  2.  
  3. 4. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwiania korzystania z konta użytkownika osobom trzecim.
  4.  
  5. 5.   Sprzedający może usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 1 rok lub w przypadku, gdy Kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna (w tym warunków handlowych).
  6.  
  7. 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne w trybie ciągłym, przede wszystkim ze względu na niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, względnie niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

  1. Wszystkie opisy towarów zamieszczone w internetowym interfejsie sklepu mają charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Przepisy § 1732 ustęp 2 Kodeksu cywilnego nie mają tu zastosowania.

 

  1. Internetowy interfejs sklepu zawiera informacje o towarach, w tym podane ceny poszczególnych towarów i koszty zwrotu towarów, jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony tradycyjną drogą pocztową. Ceny towarów są podane włącznie z podatkiem od towarów i usług i wszystkimi towarzyszącymi opłatami. Ceny towarów obowiązują przez okres, w którym są wyświetlane na internetowym interfejsie sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości Sprzedającego do zawarcia umowy kupna na indywidualnie określonych warunkach.

  2. Internetowy interfejs sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z zapakowaniem oraz dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z zapakowaniem oraz dostawą towarów podane na internetowym interfejsie sklepu obowiązują tylko w przypadkach, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej, Słowackiej i Polski. Dostawa do innych państw stanowi przedmiot indywidualnej umowy.

  1. W celu zamówienia towaru Kupujący wypełnia formularz zamówienia na internetowym interfejsie sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności poniższe informacje:

   • zamawiane towary (zamawiane towary Kupujący „włoży” do elektronicznego koszyka zakupów na internetowym interfejsie sklepu ),
   • sposób zapłaty za zakupione towary, informacje dotyczące wybranego sposobu dostawy zamawianych towarów oraz
   • informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łącznie tylko „zamówienie”).
   • informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łącznie tylko „zamówienie”).

           5. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego Kupujący ma                             możliwość sprawdzić i zmieniać dane, wprowadzone do zamówienia                   przez Kupującego, również w odniesieniu do możliwości Kupującego                 stwierdzać i poprawiać błędy powstałe w trakcie wprowadzania                           danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do                                     Sprzedającego, klikając przycisk „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”.                        Dane zawarte w zamówieniu są uważane przez Sprzedającego za                      właściwe. Sprzedający bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia                        potwierdza jego odbiór Kupującemu pocztą elektroniczną na adres                      poczty elektronicznej Kupującego podany w koncie użytkownika lub w                zamówieniu (dalej tylko „adres elektroniczny Kupującego”).

  1. Sprzedający ma każdorazowo prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny zakupu, zakładane koszty transportu), zwrócić się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

  1. Stosunek umowny między Sprzedającym i Kupującym powstaje w momencie doręczenia informacji o przyjęciu zamówienia (akceptacji), która jest do Kupującego wysyłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.

  1. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy kupna. Koszty poniesione przez Kupującego z tytułu korzystania ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi Kupujący, przy czym koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

 

 1. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna może Kupujący zapłacić na rzecz Sprzedającego w następujący sposób:

   • w gotówce w zakładzie Sprzedającego pod adresem Lánská 128 73961 Třinec – Kanada, Republika Czeska

   • płatnością przy odbiorze, w miejscu określonym przez Kupującego w zamówieniu

   • bezgotówkowo, przelewem na rachunek Sprzedającego nr 31 1020 1390 0000 6702 0668 7315, prowadzony w spółce PKO Bank Polski (dalej tylko „rachunek Sprzedającego”);
   • bezgotówkowo, za pośrednictwem systemu płatniczego ThePay

   • za pośrednictwem kredytu udzielonego przez osobę trzecią.

 

  1. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu również koszty związane z zapakowaniem oraz dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. Jeżeli wyraźnie nie jest wskazane inaczej, przez cenę zakupu rozumie się także koszty związane z dostawą towaru.

  2. Sprzedający nie wymaga od Kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień artykułu 4.6 warunków handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

  3. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności przy odbiorze cena zakupu podlega zapłacie przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu podlega płatności najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy kupna.

  1. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru z podaniem tytułu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu spełnione jest w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku Sprzedającego.

  1. Sprzedający ma prawo, przede wszystkim w przypadku, gdy Kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (artykuł 3.6), wymagać zapłaty pełnej ceny zakupu, jeszcze zanim towar zostanie wysłany do Kupującego. Postanowienia § 2119 ustęp 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

  1. Ewentualne rabaty na towary udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie łączą się

  1. Jeżeli jest to w stosunkach handlowych ogólnie przyjęte lub jeżeli tak określają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę za płatność dokonaną na podstawie umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę po zapłaceniu ceny towarów i wyśle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

  1. Zgodnie z ustawą o ewidencji przychodów Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia Kupującemu paragonu. Ponadto ma obowiązek zaewidencjonowania przyjętej płatności w organie podatkowym online; w przypadku przerw technicznych najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

  1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego nie można między innymi odstąpić od umowy kupna na dostawę towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla jego osoby, od umowy kupna na dostawę towaru łatwo psującego się, a także towaru, który został po dostarczeniu nieodwracalnie połączony z innym towarem, od umowy kupna na dostawę towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie można go zwrócić, oraz od umowy kupna na dostawę nagrania dźwiękowego lub obrazowego, lub programu komputerowego, jeżeli zostało naruszone ich oryginalne opakowanie.

  1. Jeżeli nie chodzi o przypadek, o którym mowa w artykule 5.1. warunków handlowych lub inny przypadek, kiedy nie można od umowy kupna odstąpić, Kupujący ma zgodnie z § 1829 ustęp 1 Kodeksu cywilnego prawo odstąpienia od umowy kupna w terminie do czternastu (14) dni od dnia odbioru towaru, przy czym, jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten liczy się od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towaru.

  1. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać do Sprzedającego wysłane w terminie podanym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy kupna Kupujący może wykorzystać wzorcowy formularz udostępniany przez Sprzedającego, będący załącznikiem warunków handlowych. Odstąpienie od umowy Kupujący może wysłać między innymi na adres zakładu Sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej Sprzedającego info@skitourshop.cz.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z artykułem 5.2. warunków handlowych umowa kupna podlega od początku unieważnieniu. Kupujący musi towary zwrócić Sprzedającemu w terminie do czternastu (14) dni od dnia doręczenia odstąpienia od umowy kupna Sprzedającemu. W przypadku odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedającemu, także w przypadku, kiedy towaru nie można zwrócić ze względu na jego charakter zwykłą pocztą.

   W przypadku odstąpienia od umowy kupna w myśl art. 5.2. warunków handlowych Sprzedający zwróci środki pieniężne otrzymane od Kupującego w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia przez Kupującego od umowy, w taki sam sposób, w jaki Sprzedający od Kupującego je przyjął. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu środków przekazanych przez Kupującego w momencie zwrotu towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi zgodę i nie będzie to Kupującemu generowało dodatkowych kosztów. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy kupna, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych na rzecz Kupującego wcześniej, niż Kupujący zwróci towary lub udokumentuje wysyłkę towarów Sprzedającemu.

  1. Prawo do pokrycia szkody powstałej na towarze Sprzedający może jednostronnie potrącić z roszczenia Kupującego co do zwrotu ceny kupna.

  1. W przypadkach, gdy Kupujący ma zgodnie z § 1829 ustęp 1 Kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy kupna, Sprzedający ma również prawo do odstąpienia w każdej chwili od umowy kupna, i to aż do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na rachunek wskazany przez Kupującego.

  1. Jeżeli Kupującemu został wraz z towarem przekazany prezent, umowa darowizny między Sprzedającym a Kupującym zawarta zostaje z warunkiem jej rozwiązania, że jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu traci ważność i Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu przekazanego prezentu wraz z towarem.

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

 1. W przypadku, gdy rodzaj transportu jest ustalony na podstawie specjalnego żądania Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.
 2. Jeżeli Sprzedający jest na mocy umowy kupna zobowiązany dostarczyć towary do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do odbioru dostarczonego towaru.
 3.  Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób, aniżeli zostało określone w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym dostarczaniem towaru, względnie kosztów związanych z innym sposobem doręczenia.
 4.  Przy odbiorze towarów od przewoźnika Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie towarów jest nienaruszone, a w przypadku jakichkolwiek wad zgłosić to natychmiast przewoźnikowi. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania, wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący nie ma obowiązku odbierania przesyłki od przewoźnika.
 5. Dalsze prawa i obowiązki Stron podczas transportu towarów mogą być uregulowane w specjalnych warunkach dostawy Sprzedającego, jeżeli zostały przez Sprzedającego wydane.

   

 6. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

  1. Prawa i obowiązki Stron umowy dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania są określone we właściwych ogólnie obowiązujących przepisach prawa (przede wszystkim przepisy § 1914–1925, § 2099–2117 oraz § 2161–2174 Kodeksu cywilnego oraz czeskiej ustawy nr 634/1992 o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).
  2. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za to, że w momencie odbioru towar pozbawiony jest wad. W szczególności Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność, że w momencie odbioru towaru przez Kupującego:
   • towar posiada właściwości, które Strony uzgodniły, a w przypadku braku uzgodnień, posiada takie właściwości, które Sprzedający lub producent opisał lub których Kupujący się spodziewał, uwzględniając charakter towaru i prowadzoną przez nich reklamę,
   • towar nadaje się do przeznaczenia, jakie Sprzedający wskazuje w zakresie jego wykorzystania lub w jakim tego rodzaju towar zwykle jest używany,
   • towar pod względem jakości lub wykonania zgodny jest z uzgodnioną próbką lub wzorem, jeżeli jakość lub wykonanie określone zostało zgodnie z uzgodnioną próbką albo wzorem,
   • towar jest w odpowiedniej ilości, wielkości lub ma odpowiednią wagę oraz
   • towar spełnia wymogi określone przepisami prawa.
  3. Przepisy, o których mowa w art. 7.2. warunków handlowych, nie mają zastosowania w przypadku towaru sprzedawanego po niższej cenie ze względu na wadę, dla której została uzgodniona niższa cena, ze względu na zużycie towaru spowodowane jego zwykłym użytkowaniem, w przypadku używanego towaru z powodu wady odpowiadającej skali użytkowania lub zużycia, które towar posiadał w momencie odbioru przez Kupującego lub, jeżeli wynika to z charakteru towaru.

  4. Jeżeli wada przejawi się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, przyjmuje się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady, która wystąpi w towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od odbioru.

  5. Prawa z tytułu wadliwego wykonania Kupujący zgłasza Sprzedającemu pod adresem jego zakładu, w którym reklamację można przyjąć ze względu na asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

  6. Inne prawa i obowiązki Stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady mogą zostać uregulowane w Regulaminie Reklamacji Sprzedającego.

 

 1. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

  1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru w momencie zapłacenia całej ceny zakupu towaru.

  2. Sprzedający nie jest w stosunku do Kupującego wiązany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.

  3. Załatwianie skarg konsumentów Sprzedający realizuje za pośrednictwem adresu elektronicznego info@skitourshop.cz. Informacje o załatwieniu skargi Kupującego Sprzedający wysyła na adres elektroniczny Kupującego.

  4. Instytucją właściwą do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest Czeska Inspekcja Handlowa [oryginalna nazwa: Česká obchodní inspekce] z siedzibą ul. Štěpánská nr 567/15, 120 00 Praga 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platformę do rozwiązywania sporów on-line umieszczoną pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr można wykorzystać w celu rozstrzygania sporów między Sprzedającym i Kupującym wynikających z umowy kupna.

  5. Europejskie Centrum Konsumentów Republika Czeska [oryginalna nazwa: Evropské spotřebitelské centrum Česká republika] z siedzibą ul. Štěpánská nr 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich on-line).

  6. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej przeprowadza w ramach swoich kompetencji właściwy urząd do spraw działalności gospodarczej. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych [oryginalna nazwa: Úřad pro ochranu osobních údajů]. Czeska Inspekcja Handlowa [oryginalna nazwa: Česká obchodní inspekce] sprawuje w określonym zakresie między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

  7. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w myśl § 1765 ustęp 2 Kodeksu cywilnego.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

  1. Obowiązek poinformowania Kupującego w myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej tylko „rozporządzenie RODO”), związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu realizacji umowy kupna, w celu negocjacji umowy kupna oraz w celu realizacji publicznoprawnych obowiązków Sprzedającego, wykonuje Sprzedający za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

 2. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

  1. Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie informacji handlowych związanych z towarem, usługami lub przedsiębiorstwem Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego, a także wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego. Swój obowiązek informowania wobec Kupującego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia RODO, związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celach wysyłania informacji handlowych, Sprzedający realizuje za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

  2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies w jego komputerze. Jeżeli zakupu można dokonać na stronie internetowej i spełnić zobowiązania Sprzedającego wynikające z umowy kupna bez zapisywania tzw. plików cookies w komputerze Kupującego, Kupujący może kiedykolwiek wycofać zgodę udzieloną zgodnie z poprzednim zdaniem.

 3. DORĘCZANIE

  1. Kupującemu może być doręczane na adres elektroniczny Kupującego.

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Jeżeli stosunek powstały na mocy umowy kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas Strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. W wyniku wyboru prawa zgodnie z poprzednim zdaniem Kupujący, który jest konsumentem, nie jest pozbawiony ochrony zapewnianej mu przez przepisy porządku prawnego, od których nie można się uchylić umową i która w przypadku braku wyboru prawa inaczej zostałaby zastosowana zgodnie z artykułem 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie prawa właściwego do zobowiązań umownych (Rzym I).

  2. Jeżeli któreś postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne albo takim się stanie, w miejsce nieważnych postanowień wejdzie postanowienie, którego znaczenie jest w największym stopniu zbliżone do nieważnego przepisu. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

  3. Umowa kupna, włącznie z warunkami handlowymi, jest przechowywana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest udostępniona.

  4. Załącznikiem warunków handlowych jest formularz wzorcowy dotyczący odstąpienia od umowy kupna.

  5. Dane kontaktowe Sprzedającego: adres korespondencyjny – ul. Lánská 128, 73961 Třinec-Kanada, Republika Czeska, adres poczty elektronicznej info@skitourshop.cz, telefon +420 608 467 476.

 

Trzyniec, dnia 2.09.2019 r.

Miroslav Siakala, prezes zarządu

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.