Zaloguj się

PL

Koszyk

W koszyku nie ma żadnych produktów

Regulamin reklamacji

 1. Kupujący jest zobowiązany do bezzwłocznego obejrzenia dostarczonego towaru i poinformowania Sprzedającego o ewentualnych stwierdzonych wadach w terminie 5 dni.

 2. O wszelkich stwierdzonych wadach Kupujący musi powiadomić Sprzedającego na piśmie (e-mailem) w ciągu 5 dni od otrzymania towaru. W pisemnym powiadomieniu Kupujący musi wskazać stwierdzone wady. Opisać, na czym wady polegają i jak się objawiają. Kupujący przesyła pisemne powiadomienie na adres siedziby Sprzedającego.

 3. Do reklamacji należy dołączyć kopię faktury oraz dowód dostawy i zapłaty za towar, którego wady są reklamowane.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania produktów, właściwości użytkowe oraz szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego użytkowania produktów, jak również za szkody powstałe w wyniku wadliwego obchodzenia się z nimi. Powstałe w ten sposób wady nie są objęte gwarancją.

 5. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Klienta, najpóźniej w ciągu trzech dni od otrzymania reklamacji, o sposobie jej załatwienia.

 6. Kontakt do zgłoszenia reklamacji:  info@skitourshop.pl , tel: +420 608 467 476, Miroslav Siakala

 7. Adres do wysyłki możliwych reklamacji:                                              

 8. PPHU Jerzy Lidia Nieboras
  Sam Hawkins, s.r.o.
  ul. Graniczna 3
  43-445 Dzięgielów, Polska
  +48 33 852 92 49